Hoe verdelen we de erfenis?

Opgevoed Elke week legt Annemiek Leclaire een lezersvraag voor aan deskundigen.

Illustratie Martien ter Veen

Moeder: „We denken na over ons testament en hoe we de erfenis daarin verdelen. Wij zijn een samengesteld gezin met twee oudere kinderen uit mijn vorige relatie en een jongste kind van ons samen. De twee oudsten hebben een goede relatie met hun vader. Wij maken geen onderscheid tussen de kinderen en ze krijgen evenveel aandacht en geld, bijvoorbeeld als studietoelage.

„Soms krijgen de oudsten iets van hun vader, wat de jongste niet van ons krijgt. Dat gaat nooit om grote bedragen. Maar voor de toekomstige erfenissen van hun vader voorzien we dat het om een aanzienlijke hoeveelheid geld kan gaan. Is het het eerlijkst dat alledrie een derde van onze erfenis krijgen, wetende dat de twee oudsten ook van hun vader erven en dus per saldo veel meer erven? Of is het eerlijker om onze jongste meer toe te bedelen omdat zij ‘alleen’ van ons erft? En is het verstandig om van tevoren te vertellen op basis van welke argumenten de verdeling bepaald is? Hoe kunnen we dat doen op een liefdevolle manier die het voor alle kinderen begrijpelijk en acceptabel maakt? We willen niet dat de erfenis een wig zou drijven in de fijne relatie die er nu tussen alle kinderen is.”

Naam is bij de redactie bekend. (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.) Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar [email protected]

Gelijk verdelen

Raimund Kamp: „Als u later dan uw huidige partner overlijdt, en geen testament heeft, erven uw kinderen volgens de wet drie gelijke delen. In deze gelijke verdeling schuilt wijsheid.

„U wilt enerzijds uw kinderen financieel hetzelfde behandelen, anderzijds hoopt u dat ze alledrie enigszins financieel gelijk worden. Maar dat laatste is niet zo makkelijk te sturen, ook niet als u de jongste meer nalaat. Ten eerste weet u niet hoeveel de oudsten uiteindelijk zullen erven, dat blijft lastig inschatten. Ten tweede is er tussen volwassen kinderen altijd financiële ongelijkheid. Andere talenten, andere karakters betekenen verschillend verdienpotentieel. Uw jongste zou meer kunnen gaan verdienen. Een van de drie kan ook een vermogende partner treffen. De meeste ouders vinden dat hun financieel succesvolle kinderen niet moeten worden gekort op hun erfenis.

„U kunt met uw kinderen praten over uw wens en vragen of zij het erg vinden dat de oudsten ook van hun vader erven. Mogelijk vinden zij dit geen van allen en is het opgelost. Mocht het nodig zijn, dan kunt u in uw testament opnemen dat de oudsten slechts hun legitieme portie krijgen, zodat de jongste het meeste van u erft, maar dit staat wel haaks op de kinderen financieel hetzelfde behandelen.”

Verschillen accepteren

Marga Akkerman: „Het belang dat u hecht aan gelijkheid in de opvoeding zou ik los zien van gelijkheid betreffende de erfenis. Bij de verdeling daarvan spelen wettelijk bepaalde rechten een rol. In de opvoeding daarentegen is ongelijkheid een gegeven, alleen al door leeftijdsverschillen. Oudere kinderen gaan later naar bed, krijgen meer zakgeld, vragen aandacht voor andere dingen. Het is voor kinderen belangrijk om die verschillen te leren accepteren en respecteren, niet alleen in het eigen gezin, maar ook in de buitenwereld.

„Met het bespreken van de erfenis zou ik wachten tot daar een reden voor is. Heeft een kind geld nodig voor een dure studie, de aankoop van een huis? Dan kan een voorschot uit de erfenis in beeld komen. Het is voor de mede-erfgenamen dan prettig te weten hoe het met hun erfenis geregeld is, en welke mogelijkheden er zijn om daarvan nu al gebruik te maken. Beperk u daarbij vooral tot hun wettelijke rechten, waardoor hopelijk discussie kan worden voorkomen.”

Raimund Kamp is vermogensexpert en mede-auteur van De gouden rugzak. Handboek voor vermogende families. Marga Akkerman is klinisch jeugd- en kinderpsycholoog.

Lees verder…….